Startpagina

In de serie debatten over de Toekomst van Accountancy vindt op woensdag  19 december 2017 het zevende debat plaats.  Dit keer  over een federatief NBA Model.  Ook wel aangeduid als een pluriforme organisatie of Kamer-structuur.

Iedereen weet dat meer dan 30% van de huwelijken op de klippen lopen.  Willem Elsschot (1882-1960) sprak daar al over met zijn historische tekst :  “tusschen droom en daad staan wetten in den weg en praktische bezwaren“.  Een federatie is eigenlijk ook een vorm van huwelijk.  Maar bij federaties  gaat het vooral over de verdeling van macht en geld.

Het praktische  onderwerp voor de advies- of accountantspraktijk gaat  over succesvol verzet tegen onterecht hard fiscaal optreden tegen adviseurs zoals accountants.

Zoals gebruikelijk openen gerenommeerde inleiders de debatten en staan open voor vragen en kritiek.  Zie hier alle presentaties.

Het eerste debat Toekomst Accountancy werd november 2012 afgesloten met duidelijke conclusies. Meer waarden en normen, minder regelgeving, meer persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid, minder toezicht, minder wettelijke verklaringen, meer diversifiëren bij opleidingen.

Het tweede debat in 2013 gaf aanwijzingen voor de accountantsverklaring van de toekomst. Communiceer met het publiek en niet alleen met de ondernemer. Dus minder juridisch, minder sjabloon, meer persoonlijk door altijd zo concreet mogelijke opmerkingen/waarschuwingen op te nemen over mogelijke bedreigingen van de continuïteit.

Het derde debat in 2014 handelde over de lange termijn problematiek hoe het verloren vertrouwen van publiek en politiek in accountants te herwinnen.  Conclusie: geef ledengroepen de macht die hen toekomt.

Het vierde debat op 2-12-2015 behandelde het noodzakelijke herstel van creativiteit, individualiteit  en beroepstrots.  Dat gaat niet samen met een overmaat aan regelgeving die geen oplossing bieden maar juist het probleem zijn.   De hevige interactie tussen de ruim 80 aanwezigen en de inleiders leidde er toe dat de gedetailleerde vragen en stemonderwerpen nauwelijks aan bod kwamen. Het debat over regelgeving ein­digde met de algemene conclusie dat de regels misschien toch wel onnodig hinderlijk zijn.

Het vijfde debat vond plaats op woensdag 14 december 2016 over de achtergronden waarom hervorming van de NBA noodzakelijk is.    Pluriforme beroepsorganisaties zijn nodig met betere regelgeving en toezicht. Hoe wordt het vertrouwen in accountants(verklaringen) hersteld? Hoe helpt u MKB klanten aan financiering als de bank weigert?

Het zesde debat vond plaats op donderdag 21 December 2017 Het programma beperkt zich in 2017  tot drie thema’s.  Twee over verstarde regelgevingsstructuren voor  accountants en een praktisch thema over crowdfunding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Symposium 2016

Dit jaar staat het symposium in het teken hoe te komen tot pluriforme beroepsorganisaties met betere regelgeving en toezicht. Het huidige “one size fits all” past niet meer. De hamvraag is of dat via rechters of ledenvergaderingen gaat plaats vinden. Daarnaast komt de vraag aan de orde hoe het publieke vertrouwen in accountants(verklaringen) hersteld kan worden. Als praktische noot worden diverse alternatieven besproken voor financieringsproblemen van klanten die op het bancaire MKB-krediet zijn doodgelopen. Zie hier het gedetailleerde programma.

De thema’s zijn dus:

– Bepalen rechters of ledenvergaderingen de toekomst NBA, -“Schijn­ze­kerheden”, “hete aardappelen” en “wicked problems” -Financieringsproblemen bij uw klanten oplossen.

Symposium 2017

Het programma beperkt zich in 2017  tot drie thema’s.  Die thema’s zijn toegelicht in deze nieuwsbrieven:   35, 36 en 37.  Het volledige programma in presentatie formaat treft u hier.  Een verslag treft u hier

Twee thema’s handelen over verstarde regelgevingsstructuren met als gevolg onderstaande fundamentele problemen voor accountants:

 • De waarde van accountantsverklaringen en de juiste balans bij wettelijke controle door de AFM.  Het afschaffen van de wettelijk verplichte  accountantsverklaring leidt tot betere kwaliteit. Wat is de betere verhouding tussen audit kwaliteit zoals gedefi­nieerd in de NBA green paper, professioneel oordeel, toetsing en publieke verwachtingen?     
 • Succesvolle argumenten tegen onterechte toetsingen op MKB kantoren door de NBA en de juiste balans.  Een syllabus met argumenten waarmee u iedere onterechte toetsing kunt afwimpelen,  wordt toegelicht en uitgereikt.

Daarnaast een praktisch thema niet alleen voor MKB kantoren:

 • Crowdfunding.

Sprekers bij het thema de waarde van accountantsverklaringen en de juiste balans bij wettelijke controle door de AFM zijn Prof. Jan Bouwens  en Arnout van Kempen.      

Sprekers bij het thema succesvolle argumenten tegen onterechte toetsingen op MKB kantoren door de NBA en de juiste balans zijn  Paul Stoele en vennoten van het kantoor van de Kar en Veraart .

Spreker bij het thema crowdfunding is Bas Denissen, CFO van Collincrowdfund

Symposium 2015

Aan de orde kwam herstel van creativiteit, individualiteit en beroepstrots.  Daartoe is het nodig te kappen in het oerwoud van regelgeving.  Diverse  sprekers zouden illustreren hoe dit moet.  Voor meer details uit de uitnodiging, zie deze nieuwsbrief.  Alle details van het programma treft u  hier.

Regeldruk kleine kantoren,  neem geen accountants in dienst? Dit thema behandelde de ongewilde nevengevolgen van weidse regelgeving. Zo weids en uitvoerig dat de verantwoordelijke beleidsmakers en besturen van ledengroepen zich zelf niet meer goed realiseren wat de (on)bedoelde nevengevolgen kunnen zijn.

Joost Groeneveld maakte duidelijk dat dat “accoun­tants in business” geen functie hebben in assu­rance, geen openbaar belang dienen en alleen RA/AA zijn door opleiding en verder niets.  Maar door de (inconsistente) definities van “Assuran­ce” en “Accountantskantoor” toch in allerlei “onduidelijkheid” terecht kunnen komen.

Helaas moet worden geconstateerd dat bijna geen enkele accountant de complexe samenhang doorziet tussen de regelgeving, de belangen die er achter verscholen zijn en  zijn eigen concrete problemen.

Opmars van online boekhouden. Marcel Spoelstra stal hier de show hoe een klein tweemans kantoor juist via online boekhouden toch een zeer goede boter­ham verdient met nauwelijks menselijke ondersteuning.  Zijn klanten doen al het uitvoerende werk. De leiding focust op adviezen waar zijn klanten beter van worden.   

Verklaringen die het publiek niet wil.  Uit het betoog van Willem Okkerse blijkt dat de OK score vrij betrouwbaar continuïteits­bedreigingen signaleert met bijna verwaarloos­bare fouten van de eerst en tweede soort. Waarom die OK score dan niet wordt gebruikt valt niet uit te leggen maar hangt samen met het feit  dat achter de zeer complexe regelgeving  belangen en meningen verscholen zitten die niet noodzakelijkerwijs het algemeen belang dienen.

Het OvRAN Bestuur concludeerde het volgende:   Botsende meningen op dit 4e symposium.  De opzet om via de gedetailleerde agenda met veel vragen en stemonderwerpen aan te tonen dat de NBA-regels onvoldoende eenduidig zijn, kwam niet uit de verf als gevolg van intensieve interactie tussen de ruim 80 aanwezigen en de inleiders. Het debat over regelgeving ein­digde met de algemene conclusie dat de regels misschien toch wel onnodig hinderlijk zijn.

Het uitvoerige verslag treft u hier.

 

Symposium 2013

Veel discussies van de afgelopen tijd tonen onvrede met het huidige verklaringenstelsel. Dit symposium geeft u de kans hierover te debatteren met een illustere rij van inleiders: Henk Nijboer (Lid Tweede Kamer, PvdA), Prof. Dr. Jeroen Suijs (Universiteit Tilburg), Fou-Khan Tsang (bestuursvoorzitter Alfa), Jan Thijs Drupsteen (hoofd vaktechniek NBA), Dick van Onzenoort (hoofd vaktechniek BDO), Johan Steinhage (voorzitter MA-Kamer OvRAN). Verschillende inleiders zullen hun standpunten toelichten waarom en hoe accountantsverklaringen relevanter kunnen worden voor het publiek en minder bedreigend voor de accountant als het toch fout gaat met de onderneming.

Dit debat gaf aanwijzingen voor de accountantsverklaring van de toekomst. Communiceer met het publiek en niet alleen met de ondernemer. Dus minder juridisch, minder sjabloon, meer persoonlijk door altijd zo concreet mogelijke opmerkingen/waarschuwingen op te nemen over mogelijke bedreigingen van de continuïteit:

 • Vanuit IAASB is via een ‘invitation to comment‘ een voorstel gekomen voor een veel uitgebreidere ‘controleverklaring’. Vanuit PCAOB een ‘reporting model‘. De NBA houdt vast aan het zwart/witte pass/fail model.
 • Stakeholders willen weten wat de ‘risk appetite’ van een organisatie is en wat de voornaamste bedrijfsrisico’s zijn. De risicoparagraaf moet relevanter en transparanter. Oude principes houden relevanter oordeel tegen.
 • Een soort credit score zou wenselijk zijn om duidelijk te maken dat de verklaring niet zwart-wit is.
 • In de Tweede Kamer is deze motie om de inhoudelijke eisen aan de accountantsverklaring uit te breiden aangehouden wachtend op de reactie van de minister.
 • Verklaringenstelsel vervangen ‘narratief rapporteren’ .
 • In de toelichtende paragraaf uit COS 570 moeten de bewoordingen worden aangepast om meer duidelijkheid te krijgen over het continuïteitsrisico.
 • Is een nieuwe samenstellingsverklaring nodig?
 • De MA-Kamer OvRAN meent van wel en stelt een veel compactere samenstellings-verklaring nieuwe stijl voor bij het MKB. Minder juridisch, minder sjabloon, meer persoonlijk door altijd zo concreet mogelijke opmerkingen/waarschuwingen op te nemen over mogelijke bedreigingen van de continuïteit. Opmaat voor een ‘nuance’ model voor alle accountantsverklaringen ook bij OOB’s en wettelijke controle?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Symposium 2014

Aan de orde kwam de lange en de korte termijn overleving van accountants en hun beroep.  Voor meer details uit de uitnodiging, zie deze nieuwsbrief.

Welke hervormingsvoorstellen redden het beroep? Dit thema gaat over de huidige vertrouwenscrisis tussen het publiek en het accountantsberoep. De NBA denkt dit op te lossen via de voorstellen “het publieke belang”.  De VEB heeft een tienpuntenplan gepresenteerd als start voor verdere verbetering. OvRAN meent dat via drie voorstellen die het bestaande spelkader wijzigen, het vertrouwen herwonnen kan worden.  Conclusies blijken uit deze nieuwsbrief.  Samengevat: Een meerderheid bleek van mening dat zowel de voorstellen van de NBA als die van de VEB bijdragen aan verbetering van de controle kwaliteit in de ogen van het publiek.

Over de vraag of de drie voorstellen van OvRAN het beroep kunnen redden, kon omwille van de tijd niet meer gestemd worden. Veelzeggend is echter de stemming over de derde vraag. “Is het wenselijk dat de accountant zich in zijn ver­kla­ring specifiek uitlaat over de continuïteit van de onderneming en eventuele frauderisico’s?
Dit voorstel haalde een overwel­digende meerderheid.

Specifiek op de korte termijn gericht zijn er voor accountantskantoren drie discussies voorzien.

 • Hoe richt ik mijn kantoor idealiter qua online ICT in? Niemand minder dan de directeur van ICT Accountancy, Gerard Bot­te­man­ne, trapte dit onderwerp af. Zijn slotadvies luidde: Laat je goed informeren. Vergeet niet het motto “eerst zien dan geloven bij aankoop software, al dan niet online.
 • Hoe kunnen accoun­tants­kantoren zich onderscheiden? Niemand minder dan de voorzitter van NOVAK, Marco Moling, trad in debat. met de  volgende stemresultaten. – Zijn eerste stelling: “Digitalisering biedt slechts tijdelijk on­der­scheid”, werd door een ruime meerderheid bijgevallen.
  – Zijn tweede stelling: “Accountants laten hun onderscheidend vermogen onvoldoende zien” liet veel blanco stemmen zien naast over­wegend tegenstemmers.
  – Zijn derde stelling: “Inzicht in eigen vaardigheden is de basis voor onderscheidend vermogen” werd vrijwel una­niem omarmd.
  – In iets mindere mate gold dat voor zijn vierde stelling: “Onderscheidend vermo­gen is gewoon te ontwikkelen.
 • Lastige keuzes op weg naar specialisatie. Dit onderwerp werd toegelicht door de directeur van Full Finance, Jan Wietsma.  Zijn conclusies: a. een goede sparringpartner continue weet wat er bij zijn klanten speelt, b. zijn klanten graag bij hem komen, c. samen werkt, d. het wiel niet opnieuw uitvindt.  Niet zonder reden citeerde hij een onderzoek van de Erasmus Ondernemingsschapindex 2013 dat: “De MKB-accountant is nog lang geen ondernemer“.

Het OvRAN Bestuur concludeerde uit dit alles het volgende: Het advies “Specialisatie heeft de toekomst” geldt ook voor de NBA. Geef alle ledengroepen dus de macht die hen toekomt!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Symposium 2012

Het eerste debat Toekomst Accountancy werd november 2012 afgesloten met duidelijke conclusies.  Meer waarden en normen, minder regelgeving, meer persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid, minder toezicht, minder wettelijke verklaringen, meer diversifiëren bij opleidingen.  Over het verklaringenstelsel en axiomatische voorbehouden bleken veel onduidelijkheden. Vandaar dat besloten is in het jaar 2013 het thema verklaringen verder uit te diepen.

In 2012 werden de volgende pagina’s gepubliceerd:

1. Accountants als ‘blinde vinkenzetters?

2. Accountants ‘naakt gekleed?’

3. Accountants ‘kop van jut?

4. Conclusies en vraagstelling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1. Symposium 2018: federatief NBA-model?

Voor 2018  is  uiteindelijk gekozen voor slechts één onderwerp dat de toekomst van het beroep raken naast  een praktisch  onderwerp voor de advies- of accountantspraktijk  of een actueel onderwerp uit wijzigingen in regelgeving.

Het onderwerp dat de toekomst van het beroep gaat over de verschillende wegen die kunnen leiden tot een federatief NBA-model.  De weg die op dit symposium ter discussie staat is de weg van discussie, overleg en debat tussen de belangrijkste spelers.

Het praktische  onderwerp voor de advies- of accountantspraktijk is uiteindelijk een fiscaal  onderwerp geworden: Het hardere optreden van de fiscus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2. Thema’s 2018

Het programma beperkt zich dit jaar tot drie thema’s. 

Het thema dat de toekomst van het beroep raakt gaat over de verschillende wegen die kunnen leiden tot een federatief NBA-model.  De weg die op dit symposium ter discussie staat is de weg van discussie, overleg en debat tussen de belangrijkste spelers.

Deze weg is open komen te staan door de bereidheid van zowel Marco van der Vegte (tegen die tijd voorzitter NBA), Marco Moling (voorzitter Novak) en Corneel Spil (voorzitter OvRAN) om een open discussie aan te gaan over een federatief NBA-model. Zie de toelichting in deze  nieuwsbrief en volgende.

Het praktische  onderwerp voor de advies- of accountantspraktijk gaat  over succesvol verzet tegen onterecht hard fiscaal optreden tegen adviseurs zoals accountants.

Zoals gebruikelijk openen gerenommeerde inleiders de debatten en staan open voor vragen en kritiek.  Zie hier alle presentaties.

Een gedachte over “2. Thema’s 2018”

 1. Verfrissende en verhelderende presentaties van Jan, Arnout en Bas. Professionals pur sang, mensen die hun vak verstaan!
  Jammer dat de presentatie van Paul wat minder ‘ordentelijk’ verliep, terwijl zijn bijdrage voor m.n. de openbaar MKB- accountant bijzonder waardevol was en -helaas- niet geheel uit de verf kwam. Toch zijn er veel gedachten gewisseld en zorgen gedeeld!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over de toekomst van het accountantsberoep!